Numer PESEL

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich, pok.5

Opłaty

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

rozdział 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

 

Nadanie numeru PESEL z urzędu

 Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez:

 1)  kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia dla dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych i urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL;  

 2)  organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy dla osób, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL;

 3)  organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

 4)  organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany powyżej.

 Nadawanie numeru PESEL na wniosek

 Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na jej wniosek. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Właściwość miejscowa organu gminy do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL dotyczy osoby, dla której ma być nadany numer.

 Osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego, itp.) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru. Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może również wystąpić pełnomocnik, wówczas do wniosku należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2015 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 1263
21 stycznia 2019 13:07 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2018 08:52 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
05 lutego 2018 10:55 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.