Zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 5,
tel. 087 7324 132; 087 7324 134

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17zł, chyba że zaświadczenie jest wolne od opłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą  złożenia wniosku. Dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy:

 Bank PeKao SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

-  Art.63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U.2016.391 z późn. zm.);
-  Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257);

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.).

Inne informacje

Na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP), wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, dotyczących tej osoby przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2015 22:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 545
21 lipca 2017 09:05 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
31 sierpnia 2016 11:00 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr telefonu
09 sierpnia 2016 11:16 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.