Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia wymeldowania  podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej   ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE lub ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE
  2. Do wglądu dokument tożsamości.
  • Formularz wypełnia się w języku polskim.
  • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Wydział Spraw Obywatelskich pok. 5
  • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału
         informacje tel. 087 7324 132; 087 7324 134

Opłaty

nie podlega opłatam

Termin i sposób załatwienia

w dniu złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2017.657);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U.2015.1852);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz.U.2015.1290).

Inne informacje

Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest  wymeldować się (z obowiązku wymeldowania się zwolniona jest osoba, której okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu się).
Można wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu osoby wymeldowującej się.

Formularz wymeldowania można złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2015 22:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 618
02 stycznia 2018 14:40 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
02 stycznia 2018 14:40 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
02 stycznia 2018 14:39 Grażyna Bogdanowicz - Usunięcie załącznika.