Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymeldowania można dokonać:

1. W Formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia wymeldowania  podpisanego własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej -  ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE lub ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE przedstawiając do wglądu dokument tożsamości.

Formularz wypełnia się w języku polskim. Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

2. W formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Wydział Spraw Obywatelskich pok. 5
  • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału (tel. 087 7324 132, 087 7324 134)

Opłaty

Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata.

Termin i sposób załatwienia

Na podstawie formularza zgłoszenia wymeldowania  - niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz.2411).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1290).

Inne informacje

Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest  wymeldować się (z obowiązku wymeldowania się zwolniona jest osoba, której okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu się).
Można wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Kto jest zobowiązany do dokonania wymeldowania

  • osoba dokonująca wymeldowania – osobiście;
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu, albo w formie dokumentu elektronicznego po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego również można dokonać przez pełnomocnika lub w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2015 22:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 904
25 maja 2018 09:01 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
05 lutego 2018 10:07 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana trybu wymeldowania
05 lutego 2018 10:02 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej