Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się:

1. W formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM. Formularze wypełnia się w języku polskim. Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

2. W formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl. W przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba wówczas przedstawiać dokumentu podróży). Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe tytułu prawnego do lokalu oraz potwierdzenia pobytu w lokalu dokonanego przez właściciela.

Zameldowania przez Internet (w formie dokumentu elektronicznego) NIE MOŻE dokonać cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z wymienionych powyżej państw.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub podmiotu dysponującego nim. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu.
 • inne dokumenty cudzoziemca w zależności od jego statusu:

1. cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodziny takiego cudzoziemca przedstawia:

- ważny dokument podróży,

- wizę. Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj zamiast wizy JEDEN z następujących dokumentów:

 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • karta pobytu,
 • Zgoda na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

W związku z koniecznością okazania oryginałów wskazanych dokumentów cudzoziemiec ten nie może dokonać zameldowania przez Internet.

2. cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

3. członek rodziny cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Spraw Obywatelskich pok. 5
 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału (tel. 087 7324 132, 087 7324 134).

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Podstawa prawna

Rozdział 5 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r. poz. 2484).

Inne informacje

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie, natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.

 Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeżeli jego pobyt nie przekracza 3 miesięcy nie ma obowiązku zameldowania się.

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Zameldowanie w stosunku do urodzonych na terytorium Polski dzieci cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Polski, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje wówczas z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

 Kto  jest zobowiązany do dokonania zameldowania

 • osoba dokonująca zameldowania - osobiście;
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu lub w formie dokumentu elektronicznego po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
 • zameldowania w formie dokumentu elektronicznego również można dokonać przez pełnomocnika lub w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2015 22:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 1094
21 stycznia 2019 13:19 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2018 09:02 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
05 lutego 2018 09:48 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. Zmiana wymaganych dokumentów