Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski oraz powrotu dotyczy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Zgłoszenia związane z opuszczeniem i powrotem do kraju obejmują:
   - zgłoszenie wyjazdu z Polski na stałe;

   - zgłoszenie wyjazdu czasowe tj. na okres dłuższy niż 6 miesięcy;

   - zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenia wyjazdu lub powrotu podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej;
  2. Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.

Formularze wypełnia się w języku polskim.Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Zgłoszenia wyjazdu lub powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl przez wysłanie zgłoszenia do organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd czasowy tj. na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Miejsce złożenia dokumentów

  • Wydział Spraw Obywatelskich pok. 5
  • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału (tel. 087 7324 132;  087 7324 134)

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r. poz.2484).

Inne informacje

  • Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
  • Obywatel polski, który wyjeżdża  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu, a po powrocie z zagranicy obowiązany jest zgłosić swój powrót.

Kto może dokonać zgłoszenia:

  • osoba dokonująca zgłoszenia – osobiście;
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu, albo udzielonym w formie dokumentu elektronicznego po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) zgłoszenia wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;
  • zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego również można dokonać przez pełnomocnika lub w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2015 23:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 1118
05 lipca 2019 11:07 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
05 lipca 2019 11:07 Grażyna Bogdanowicz - Usunięcie załącznika.
21 stycznia 2019 13:26 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.