Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz powrotu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Formularz zgłoszenia wyjazdu lub powrotu podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie;
 2. Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.

 

 • Formularze wypełnia się w języku polskim.
 • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Spraw Obywatelskich pok. 5
 • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału
       informacje tel. 087 7324 132;  087 7324 134

Termin i sposób załatwienia

w dniu złożenia zgłoszenia

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2017.657);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U.2015.1852);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz.U.2015.1290).

Inne informacje

 • Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Obywatel polski, który wyjeżdża  poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd, najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu, a po powrocie z zagranicy obowiązany jest zgłosić swój powrót.
 • Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszeń  dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Zgłoszeń można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót.

        Zgłoszeń dokonuje się:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2015 23:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 586
21 lipca 2017 09:18 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. uzupełnienie informacji
22 maja 2017 11:12 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
31 sierpnia 2016 10:59 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr telefonu