Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Formularza zgłoszenia wymeldowania  podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej;

Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.

  • Formularz wypełnia się w języku polskim.
  • Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego.

Wymeldować się można też w formie dokumentu elektronicznego, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru tj. z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl. Zgłoszenie elektroniczne przesyła się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu.


Wymeldować można się podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

  • Wydział Spraw Obywatelskich pok. 5
  • miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału (tel. 087 7324 132;  087 7324 134)

Opłaty

Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata.

Termin i sposób załatwienia

Na podstawie formularza zgłoszenia wymeldowania  - niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn.zm.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2484).

Inne informacje

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest  wymeldować się (z obowiązku wymeldowania się zwolniona jest osoba, której okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu się).

Kto jest zobowiązany do dokonania wymeldowania

  • osoba dokonująca wymeldowania – osobiście
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu, albo w formie dokumentu elektronicznego po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego również można dokonać przez pełnomocnika lub w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2015 23:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 1264
21 stycznia 2019 13:15 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2018 09:00 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
02 lutego 2018 14:23 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. uzupełnienie trybu wymeldowania