Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Uzasadniony  wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta, pok. 7,


Opłaty

Do wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy:  Bank PeKao SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

-  rozdział 8 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1604);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada  2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 319).

Inne informacje

Dokumentacja związana z dowodami osobistymi, to ogół dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej sporządzonych w związku z wydawaniem dowodów osobistych zarówno przez wnioskodawców, jak i organy administracji publicznej.

Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  są uprawnione:

1. Nieodpłatnie:

1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) organy Służby Celnej;

7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) wywiad skarbowy;

13) sądy;

14) inne podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych - jeżeli wykażą interes prawny.

2. odpłatnie:

1) inne podmioty nierealizujące zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych – jeżeli wykażą interes prawny.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2015 18:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 1244
28 czerwca 2019 13:51 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.
25 maja 2018 08:58 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
01 lutego 2018 13:04 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej