Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta, pok.7

Opłaty

Do wniosku o udostępnienie danych jednostkowych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 31,00zł, chyba że udostępnienie danych jest wolne od opłaty. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.101 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy  Bank PeKao SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

-  rozdział 8 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015 r. poz.1604);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada  2011 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z  Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.319).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostepnienia danych wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje

Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.

Do korzystania z udostępnienia danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

 1. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych- nieodpłatnie:
1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) organy Służby Celnej;

7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) wywiad skarbowy;

13) sądy.

2. Inne podmioty, odpłatnie– jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych  udostępnia się  dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego,  który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2015 18:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 1257
25 maja 2018 08:55 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
01 lutego 2018 12:48 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
31 sierpnia 2016 10:42 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana konta bankowego