Zameldowanie w trybie administracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zameldowanie, wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia pobytu czasowego, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która ma się zameldować.

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Klienta, pok. 7

Opłaty

opłata skarbowa 10 zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego( Dz. U. z 2017 r. poz. 2411);

-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości ( np.brak potwierdzenia pobytu przez właściciela lokalu) o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wątpliwości  co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2015 18:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 991
05 lipca 2019 11:06 Grażyna Bogdanowicz - Dodanie załącznika.
05 lipca 2019 11:06 Grażyna Bogdanowicz - Usunięcie załącznika.
21 stycznia 2019 13:23 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.