Zameldowanie w trybie administracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zameldowanie, wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia pobytu czasowego, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która ma się zameldować.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego pok.104

Opłaty

opłata skarbowa 10 zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  ( t.j. Dz.U.2017.657);
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego(t.j. Dz.U.2015.1852);

-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości ( np.brak potwierdzenia pobytu przez właściciela lokalu) o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wątpliwości  co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2015 18:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 571
21 lipca 2017 09:03 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
22 maja 2017 11:10 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy. zmiana podstawy prawnej
09 sierpnia 2016 11:14 Grażyna Bogdanowicz - Aktualizacja danych sprawy.