wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach popisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art 33 § 3 k.p.a. dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo (dołączone pełnomocnictwo należy uwiarygodnić przez przedłożenie odpowiedniego aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku pełnomocnictwa dalszego również przez pełnomocnictwo na podstawie, którego udzielono pełnomocnictwa dalsze).

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
3. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o zakres raportu w trybie art 69 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) - kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych).
5. Karta informacyjna przedsięwzięcia – dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (3 egz. i zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych).
6. Mapa sytuacyjno - wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku,  pok. 110 (I piętro), tel. 87 73 24 131

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

  • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
  • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin i sposób załatwienia

  1. W pierwszym etapie postępowania ( tzw. screening) następuje ustalenie, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i czy w związku z tym inwestor będzie miał obowiązek sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Burmistrz Miasta Giżycka wydaje postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu Raportu…  lub braku takiej konieczności po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska oraz właściwego inspektora sanitarnego.
  2. W drugim etapie postępowania, jeżeli nie zaistniała potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zostaje wydana bez dodatkowych uzgodnień. W przypadku gdy stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i został określony zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko ( tzw scoping), inwestor jest zobowiązany do przedłożenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Do tego czasu postępowanie jest zawieszone. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zostaje wydana po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz po uzgodnieniu z innymi właściwymi organami ochrony środowiska (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie) oraz właściwym inspektorem sanitarnym (najczęściej Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Giżycku).
  3. termin wydania decyzji – w zależności od czasu uzyskania potrzebnych opinii i uzgodnień oraz trybu postępowania i liczby osób będących stronami postępowania– orientacyjnie od 3 do 12 miesięcy.

 

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. – zwana ustawą ooś);
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olstztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2014 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1809
29 kwietnia 2019 15:40 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
29 kwietnia 2019 15:40 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
29 kwietnia 2019 15:36 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.