Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Giżycka dyrektor MZOSiP dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wzór wniosku określony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Do pobrania również tutaj.

 

Wraz z wnioskiem należy przedstawić oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty oraz zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), pozytywną opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W celu sprawdzenia zgodności powyższych danych organ dokonujący wpisu może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na portalu Emp@tia dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, udostępniło usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia powinna posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub posługiwać się profilem zaufanym e-PUAP

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sprawę załatwia – miejsce złożenia dokumentów

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku (MZOSiP), Al. 1 Maja 14, pokój 118,

Osoba odpowiedzialna – Piotr Szulc, dyrektor, tel. 87 4282935, e-mail: mzosip@gizycko.pl 

Uwaga!

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych  należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sprawę załatwia Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok.122), tel. 87 7324 153, szczegóły na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl/ w zakładce „wykaz spraw”.

Opłaty

Opłata

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Giżycka

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku:

64 1240 5787 1111 0010 5856 4306 BANK PEKAO SA O/Giżycko ul. Dąbrowskiego 12. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: Opłata  za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”

Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku w godz. 900-1400   (I piętro pokój nr 101).

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia

1) Z upoważnienia Burmistrza Miasta dyrektor MZOSiP wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

- datę i numer wpisu do rejestru;

- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

3) Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

Termin załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku koniecznośœci uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Informacje dodatkowe

1) Wpis do rejestru podlega opłacie.

2) Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

3) Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2011 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2643
01 lutego 2018 09:33 Tomasz Szymański - Dodanie załącznika.
28 września 2016 08:24 Tomasz Szymański - Aktualizacja danych sprawy.
10 września 2015 13:40 Tomasz Szymański - Aktualizacja danych sprawy.