Budżet

Wybierz rok

Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 49/2011 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157 ,poz.1240) zarządzam co następuje: § 1. Ustalam plan finansowy...

Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 39/2011 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157 ,poz.1240) zarządzam co następuje: § 1. Ustalam plan finansowy...

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2010 rok

Z a r z ą d z e n i e N r 31/2010 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października...

Zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 30/2011 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157 ,poz.1240) zarządzam co następuje: § 1. Ustalam plan finansowy...

Uchwała nr XLI/46/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarczego

Uchwała nr XLI/46/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarczego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje...

Uchwała nr XLI/43/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLI/43/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XLI/40/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XLI/40/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XXXVIII/5/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XXXVIII/5/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XXXVII/1/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Uchwała nr XXXVII/1/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XXXVI/90/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVI/90/09 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.”c”,”d”oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591...