Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

Adres

al. M. J. Piłsudskiego 7/9

10-950 Olsztyn

Telefon

(089) 527 60 75

Strona www

O Związku

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 9.05.1992 r. pod nr. 66. Statut ogłoszono w Dz.U. woj. olsztyńskiego Nr. 11 z dn. 1.06.1992. r.

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich jest związkiem międzygminnym, powołanym przez Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur, zrzeszającym 60 gmin (do roku 1998 z województw: olsztyńskiego, suwalskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego). Związek stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin.

Do zadań Związku należy m.in.:

- reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej, podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych formach i strukturach w celu popierania idei samorządności;
- inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego,
- realizacja zadań przekraczających możliwości organizacyjne gmin członkowskich,
- promocja walorów turystycznych regionu,
- wspieranie inicjatyw lokalnych i samorządowych.Uchwała nr XIV/93/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 8 listopada 2007r.


w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.


Na podstawie art. 64 ust.1 i 2 oraz art.67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Gmina Miejska Giżycko przystępuje do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ dr Marian Lemecha

Uchwała nr XIV/94/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 8 listopada 2007r.


w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ dr Marian Lemecha

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2008 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4594
07 maja 2008 09:48 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
07 maja 2008 09:48 Administrator - Utworzenie jednostki.