Przetargi

Wybierz rok

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki scenicznej i elektroakustyki - zmiana terminu składania ofert - do 14 lutego 2017 r. do godz. 10:00.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 13215 - 2017 z dnia 2017-01-24 r. Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki, techniki scenicznej i elektroakustyki...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”

GIŻYCKIE CENTRUM KULTURY ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn. Przebudowa...

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury /termin składania ofert do 30.12.2016 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.gizyckiecentrumkultury.pl Ogłoszenie nr 366812 - 2016 z dnia 2016-12-14 r. Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZY: sprzątania terenu na plenerowych imprezach organizowanych przez Giżyckie Centrum Kultury w 2016 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 w/w ustawy) I. Zamawiający: Giżyckie Centrum Kultury ul. Konarskiego 8 ( tymczasowa siedziba ul. Sikorskiego 3c) 11-500 Giżycko NIP 845-10-33-603 II....